Perfils i competències

Perfils i competències
Els pefils pels quals els alumnes que obtinguin el diploma estaran preparats són els següents:

Tècnic de PA (public adress)
Tècnic de mescles de PA, qui fa la mescla del so que surt pel sistema de sonorització i que escolta el públic.

Tècnic de monitors
Tècnic de mescles d’escenari, qui fa la mescla del so per a cada un dels enviaments de monitors mitjançant els quals els músics es poden escoltar a ells mateixos, ja siguin altaveus o monitors d’orella (In Ear Monitors).

Tècnic de sistemes de sonorització
El responsable de configurar, dissenyar, analitzar i optimitzar el sistema de sonorització per garantir les millors condicions possibles d’emissió del senyal d’àudio en el camp acústic, que arribi fidelment al públic i que faciliti al tècnic de PA que pugui fer una bona mescla.

Tècnic d’escenari i de sistemes sense fil
És qui instal.la la microfonia necessària en un espectacle o esdeveniment a més de configurar els sistemes de microfonia sense fil per assegurar una bona recepció del senyal d’àudio, a més de ser el responsable del patch i fer que tots els instruments o veus arribin pels canals correctes.

Cap de so
El responsable tècnic de so d’un espectacle o esdeveniment, qui organitza i dirigeix el muntatge, instal.lació dels equips, realització de l’espectacle o esdeveniment i el desmuntatge, a més de gestionar-ne els imprevistos i trobar solucions.

Tècnic de so d’audiovisuals
Un tècnic de directe ha d’estar preparat per poder realitzar enregistraments -en estudi, en directe, al local d’assaig-, fer-ne l’edició i mescla, fer la postproducció d’àudio en muntatges audiovisuals, crear muntatges sonors per a espectacles i fer-ne la masterització de tots ells.

La formació en tots aquests camps confereix la versatilitat necessària per poder treballar amb diferents responsabilitats en el món de l’espectacle.

Competència general
La competència general del títol consisteix en definir, planificar i supervisar la instal.lació, captació, enregistrament, control, postproducció i reproducció del so en espectacles, audiovisuals, esdeveniments i instal.lacions de sonorització, assegurant-ne la qualitat en tots els aspectes.

Competències professionals
Conèixer l’entorn professional identificant la tipologia d’espectacles, espais on es realitzen, personal implicat i processos que se’n deriven.

Dissenyar projectes tècnics de so per a espectacles, audiovisuals, esdeveniments i instal.lacions de sonorització d’acord amb els requeriments tècnics, artístics i de seguretat.

Determinar els recursos tècnics, humans i logístics necessaris per a la realització de projectes de so d’acord amb les seves característiques artístiques, pressupost, terminis d’execució i condicions laborals.

Dissenyar el pla de treball per a la posada en marxa del proejcte de so tenint en compte el pressupost, calendari i criteris d’eficiència.

Dirigir i realitzar l’execució d’un projecte de so tenint en compte les seves necesitats relatives al muntatge, desmuntatge, connexionat, direccionament del senyal i comprovació del sistema.

Realitzar el condicionament acústic d’espais per a la captació i reproducció del so amb les condicions de qualitat necessaries.

Realitzar ajustos i proves en els processos de captació, control, reproducció, enregistrament i postproducció del so en projectes d’espectacles, d’audiovisuals, d’esdeveniments i en instal.lacions fixes de sonorització per garantir-ne la qualitat i fidelitat entre el so captat i el reproduït.

Tenir control en directe del so captat, registrat, processat i reproduït d’acord amb criteris artístics i tècnics.

Mantenir actualitzats els coneixements tècnics realtius a l’entorn professional mitjançant l’aprenentatge constant al llarg de la vida professional, utilitzant les tecnologies de la informació necessàries.

Resoldre problemes que puguin aparèixer al llarg de la vida professional amb iniciativa, autonomia, creativitat i esforç personal.

Organitzar i coordinar equips de treball de manera responsable, relacionant-se amb els seus membres de manera fluida, assumint el lideratge i solucionant problemes que puguin aparèixer.

Comunicar-se amb clients, superiors, els seus iguals i persones sota la seva responsabilitat de manera eficaç, transmetent la informació necessària, respectant el treball dels altres i les seves competències.

Comunicar-se amb artistes, presentadors, membres d’equips de direcció i producció, o personal d’altres gremis implicats en un espectacle o esdeveniment de manera eficaç, correcte, fent fluir la informació necessària, respectant el treball dels altres i les seves competències.

Aplicar la prevenció de riscos laborals i ambientals per garantir la seguretat en el desenvolupament del treball.

Aplicar procediments de gestió de la qualitat en l’activitat professional.
Exercir els drets i els deures derivats de l’activitat professional d’acord amb la legislació vigent.

Interpretar en anglès documents tècnics i comunicar-s’hi amb professionals del sector en l’àmbit laboral.

Tenir coneixements de la història de la música, tipus d’instruments, estils i llenguatge musical que ajudi a interpretar, mesclar o editar continguts musicals d’acord amb les seves característiques artístiques.