Perfils i competències

Sortides professionals:

Cap de so de cinema, audiovisuals i espectacles.

Personal tècnic de monitors de so.

Personal tècnic de so de cinema i audiovisuals.

Personal tècnic de sistemes de so.

Personal tècnic de so directe.

Personal tècnic de so en sistemes sense fils.

Personal tècnic d’enregistrament de so en estudi.

Personal tècnic en sistemes de microfonia.

Personal tècnic d’enregistrament musical.

Personal muntador i editor de so.

Personal tècnic de so per a PA (public address).

Personal mesclador i masteritzador de so.

Competències generals:
La competència general d’aquest títol consisteix a definir, planificar i supervisar la instal·lació, la captació, l’enregistrament, el control, l’emissió, la postproducció i la reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant-ne i assegurant-ne la qualitat tècnica i formal.

Competències professionals:

a) Dissenyar el projecte tècnic de so per a audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, d’espectacles, d’esdeveniments i d’instal·lacions fixes de sonorització, donant resposta als requeriments acústics, tècnics i comunicatius predefinits i complint la normativa tècnica i de seguretat.

b) Determinar els recursos materials, tècnics i logístics, així com els components de l’equip humà necessaris per a la realització del projecte de so, valorant-ne l’adequació a les peculiaritats del projecte, al pressupost, al
termini establert i a les condicions del treball.

c) Dissenyar el pla de treball per a la posada en marxa del projecte de so, relacionant fases, temps i recursos amb criteris d’eficiència.

d) Supervisar els processos de muntatge, de desmuntatge, d’instal·lació, connexionat, encaminament i manteniment del sistema de so dintre dels terminis i segons els requeriments del projecte.

e) Supervisar el condicionament acústic dels espais i de les localitzacions per a la captació i reproducció del so amb la qualitat i les condicions de seguretat requerides.

f) Realitzar ajustos i proves en els processos de captació, registre, emissió, postproducció i reproducció del so en projectes audiovisuals, radiofònics, discogràfics, d’espectacles, d’esdeveniments i en instal·lacions fixes de
sonorització, per optimitzar la qualitat del so captat i produït.

g) Controlar en directe la qualitat del so captat, registrat, emès, muntat o reproduït, aplicant criteris de valoració artística i tècnica.

h) Realitzar la postproducció de bandes sonores, sincronitzant les diferents pistes de so amb les imatges, realitzant la mescla i tots els processos finals fins a la disposició de la banda sonora definitiva.

i) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant-ne la formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

j) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal.

k) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint-ne el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

l) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o els coneixements adequats i respectant l’autonomia i competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.

m) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb el que estableix la normativa i els objectius de l’empresa.

n) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

o) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

p) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.