Avís legal

Actualitzat el 11/07/2018 a les 10:38
Versió: 1
El present avís legal (d’ara endavant, l’avís legal) regula l’ús del servei del portal d’Internet etecam.cat (d’ara endavant, el web), propietat de FUNDACIÓ CASA DE LA MUSICA DEL GIRONÈS amb NIF G55233001 amb domicili social al carrer Sant Antoni, 1, 17190, Salt.
Legislació
Amb caràcter general les relacions entre el web amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.
Contingut i ús
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb etecam.cat. El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.
Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de etecam.cat i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de etecam.cat. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.
Enllaços (links)
La presència d’enllaços (links) a les pàgina web etecam.cat té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Política de privacitat

Actualitzat el 11/07/2018 a les 16:05
Versió: 1
Entitat responsable
FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS amb NIF G55233001, és el responsable del tractament de dades de https://etecam.cat amb direcció postal al carrer Sant Antoni, 1, de Salt, CP 17190
Confidencialitat i protecció de dades
Sota els efectes del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS, com a responsable del tractament, informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS precisarà de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis
Registre de fitxers i formularis
L’ompliment del formulari de registre és obligatori per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a les xarxes socials i a la web https://etecam.cat, d’ara endavant XXSS i/o web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra’t o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal. L’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que estableix el RGPD.
Exactitud i veracitat de les dades facilitades
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap
responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves XXSS i/o web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS sempre que procedeixi de fonts alienes a FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS.
Cookies
Les XXSS i/o la web https://etecam.cat utilitzen galetes, considerant tals fitxers físics d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari i serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal. de totes
formes, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius.
Finalitats
Les finalitats de la FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS són exclusivament el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. Per a finalitats comercials i de millora de l’experiència en línia del client.
Menors d’edat
En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits
específicament a menors d’edat, https://etecam.cat sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per el tractament automatitzat de les dades.
Cessió de dades a tercers
FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS només realitzarà cessió de dades a tercers si és necessari per la consecució dels contractes i els serveis contractats, així com per complir amb les obligacions legals.
Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oblit, portabilitat i oposició
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en següent correu electrònic: dpogirona@casadelamusica.cat En virtut del que estableix el RGPD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, el dret a la supressió o l‘oblit (art. 17), els drets a la limitació del tractament (art. 18) i a la portabilitat de les dades (art. 20).
Mesures de seguretat
FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a https://etecam.cat.
https://etecam.cat no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions,
interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a https://etecam.cat; de retardar o bloqueigs en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centro de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de https://etecam.cat. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables
Acceptació i Consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condiciones sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de https://etecam.cat, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals