GRAU SUPERIOR DE SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

SORTIDES ACADÈMIQUES:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Grau universitari

Cap de so de cinema i audiovisuals.

Personal tècnic de so de cinema i audiovisuals.

Personal muntador i editor de so.

Cap de so / tècnic de ràdio i televisió.

Personal tècnic d’enregistrament de so en estudi.

Personal mesclador i masteritzador de so.

Personal tècnic de so directe.

Personal tècnic de so per a PA

Personal tècnic de so per a monitors de so.

Personal tècnic de sistemes de so.

Personal tècnic de so en sistemes sense fils.

Personal tècnic en sistemes de microfonia.

Competències generals

Competències generals:
La competència general d’aquest títol consisteix a definir, planificar i supervisar la instal·lació, la captació, l’enregistrament, el control, l’emissió, la postproducció i la reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant-ne i assegurant-ne la qualitat tècnica i formal.

Competències professionals, personals i socials:

1

Dissenyar el projecte tècnic de so per a audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, d’espectacles, d’esdeveniments i d’instal·lacions fixes de sonorització, donant resposta als requeriments acústics, tècnics i comunicatius predefinits i complint la normativa tècnica i de seguretat.

2

Determinar els mitjans humans i materials necessaris per fer sessions d’animació musical i visual, amb criteris d’optimització de recursos i de compliment dels objectius predefinits.

3

Dissenyar el projecte tècnic de so per a audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, d’espectacles, d’esdeveniments i d’instal·lacions fixes de sonorització, donant resposta als requeriments acústics, tècnics i comunicatius predefinits i complint la normativa tècnica i de seguretat.

4

Supervisar els processos de muntatge, de desmuntatge, d’instal·lació, connexionat, encaminament i manteniment del sistema de so dintre dels terminis i segons els requeriments del projecte.

5

Supervisar el condicionament acústic dels espais i de les localitzacions per a la captació i reproducció del so amb la qualitat i les condicions de seguretat requerides.

6

Realitzar ajustos i proves en els processos de captació, registre, emissió, postproducció i reproducció del so en projectes audiovisuals, radiofònics, discogràfics, d’espectacles, d’esdeveniments i en instal·lacions fixes de
sonorització, per optimitzar la qualitat del so captat i produït.

7

Controlar en directe la qualitat del so captat, registrat, emès, muntat o reproduït, aplicant criteris de valoració artística i tècnica.

8

Realitzar la postproducció de bandes sonores, sincronitzant les diferents pistes de so amb les imatges, realitzant la mescla i tots els processos finals fins a la disposició de la banda sonora definitiva.

9

Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant-ne la formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

10

Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal.

11

Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint-ne el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

12

Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o els coneixements adequats i respectant l’autonomia i competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.

13

Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb el que estableix la normativa i els objectius de l’empresa.

14

Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

15

Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

16

Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

Obrir whatsapp
Tens alguna pregunta?
Hola! Et podem ajudar?