Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a fer sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

Competències professionals, personals i socials

a) Definir la forma i el contingut de sessions d’animació musical i visual destinades al públic en directe o en emissores de ràdio, adequades al gust del públic i de la direcció de l’empresa, fent accions per promoure-les.

b) Determinar els mitjans humans i materials necessaris per fer sessions d’animació musical i visual, amb criteris d’optimització de recursos i de compliment dels objectius predefinits.

c) Mantenir actualitzat el catàleg de recursos musicals i visuals emprats en sessions d’animació musical i visual, complint amb les normes de propietat intel·lectual i utilitzant els canals idonis per a la seva obtenció.

d) Captar, editar i preparar arxius musicals i visuals, d’imatge fixa i mòbil, adaptats als gustos del públic i a l’estructura prevista de les sessions d’animació, a sala o emissora de ràdio.

e) Planificar i operar la il·luminació en les sessions d’animació musical i visual en directe, sintonitzant amb el tipus de públic de la sala i les seves expectatives, per aconseguir la màxima espectacularitat i complementarietat amb la música i les imatges visuals de l’espectacle.

f) Muntar, connectar i desmuntar equips de so, imatge i il·luminació en projectes de so i d’animació musical i visual, fent-ne la comprovació i l’ajust per garantir-ne l’operativitat.

g) Aconseguir un so òptim i sense interferències amb la presa d’imatge en els processos de captació mitjançant l’elecció dels micròfons més adequats, la seva ubicació i l’ús d’accessoris i perxes.

h) Fer la mescla directa, l’edició, l’enregistrament i la reproducció en tot tipus de projectes de so, seguint instruccions de tècnics de nivell superior.

i) Mesclar, en directe, els components musicals i els d’imatge fixa i mòbil de la sessió d’animació, segons la planificació prèvia, fent canvis i adaptacions en funció de la resposta del públic a la sala.

j) Resoldre els conflictes que puguin sorgir durant el desenvolupament de la sessió d’animació musical i visual mitjançant l’aplicació de protocols estandarditzats.

k) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els coneixements, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.

l) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn de treball.

m) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins de l’àmbit de la seva competència i autonomia.

n) Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i la competència de les diferents persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.

o) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu per evitar danys en les persones i en l’entorn laboral i ambiental.

p) Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom en les activitats professionals incloses en els processos de producció o de prestació de serveis.

q) Dur a terme la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.

r) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

s) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector audiovisual.